Granlands departement

Granlands styrande organ väbelsdepartementet består av ett antal underavdelningar kallade departement. departementen är de mäktigaste administrativa organisationerna i granland. departementen är nästan enväldigt mäktiga inom sina ansvarsområden och det är departementschefsparen som styr väbelsdepartementet som helhet. varje departement leds av ett departementschefspar paret har samma status men en av dem utses till departementsrådet. under departementschefen sitter ett antal chefsöverväblar dessa leder varsin avdelning som ansvarar för en viss del av departementets verksamhet det kan vara att ta fram beslut tillsätta nya tjänster planera för infrastrukturella satsningar eller leda avdelningen för till exempel norra granland.

Under varje chefsöverväbel sitter flera överväblar. dessa leder ofta en mindre grupp personer som ansvarar för ett mer specifikt arbetsområde eller projekt. varje överväbel har under sig flera väblar. under dessa finns väbelssekreterare som agerar sekreterare och assistenter på alla nivåer alltså har även chefsöverväbel en väbelssekreterare.

Inrikesdepartementet

Det största departementet är inrikesdepartementet det sköter i princip alla granlands inre angelägenheter utom handelsavtal och industri. inrikesdepartementet sköter alla byggnadsfrågor och planerar för framtida infrastrukturprojekt. under inrikesdepartementets styre finns även utbildning vilket tar en allt större plats en av de högsta prioriteringarna för inrikesdepartementet är just n att bygga ut det granländska utbildningsväsendet. departementet ger även direktiv till universiteten och utser rektorer.

Inrikesdepartementets viktigaste fråga är dock lagstiftningen. lagar och förordningar tas fram i inrikesdepartementet och de är även de som sköter granlands domstolar. under inrikesdepartementet finns rättsväsendet och parallellt med departementschefsparet sitter chefsöverrättsväbeln som är den högsta dömande instansen i landet. chefsöverrättsväbeln är ett par och under chefsöverrättsväbeln sitter överrättsväblar och sedan rättsväblar. inrikesdepartementet skriver lagarna som sedan slås fast i rådet. chefsöverrättsväbeln dömer i fall som gått så långt upp i rättskedjan domar i denna instans är också prejudikat. inrikesdepartementschefen kan också benåda. alla typer av civila institutioner svarar också till inrikesdepartement till exempel sjukvårdsinrättningar och olika former av stadsvakter kontrolleras och godkänns av inrikesdepartementet. de ansvarar även för de nyligen bildade rättskåren. rättskåren skall ta över de rättskipningsfunktioner som militären förut skötte. inrikesdepartementet sköter också medborgarbokföringen.

Skattedepartementet

Skattedepartementets huvuduppgift är att ta in skatt och att skriva budget departementet har tillgång till inrikesdepartementets medborgarbokföring och utifrån den bestämmer man hur mycket skatt varje invånare skall betala. skattedepartementet fördelar skatten mellan de andra departementen och sedan beslutar rådet om budgeten kan godtas. budgeten läggs efter de riktlinjer som rådet tar fram och ofta är vissa delar av bugeten mer specificerad. skattedepartements andra huvudsyssla är att det kontrollerar granlands handelshus och även förhandlar om handelsavtal. de sköter också statens upphandlingar. för två år sedan kom också direktiv att departementet skall försöka underlätta de granländska borgarnas affärer. skattedepartementet håller även koll på industrins utveckling och ger även förslag på nybyggnationer till inrikesdepartementet.

Militärdepartementet

Militärdepartementet leds av granlands generalmarskalkpar tillsammans med ett departementschefspar i fredstid leder departementschefen arbetet och generalmarskalken har vetorätt denna upphävs om rådet står enhällig bakom beslutet. i krigstid leder däremot generalmarskalken militärdepartementet. men då generalmarskalken är vi generalsstaben så är det i realiteten departementschefen som leder det dagliga arbetet. militär departementet har flera uppgifter dels sköter de rekryteringen av nya soldater men även alla typer av upphandlingar som generalsstaben ber om. det skriver även riktlinjer för hur militären skall användas och rekryteras på regional- läns- och revirnivå. militärdepartementet utvecklar även metoder för stabsarbete och nya taktiker och strategier detta görs i tätt samarbete med militären. sedan ett år har en annan stor och viktigt uppgift fallit på militärdepartementet och det är att skapa den nya värnplikten som infördes i lagen i och med statskuppen. de flesta väblarna på militärdepartementet har någon form av militär bakgrund.

Militärdepartementet underhåller även staberna med kvalificerad militär personal i form av väblar dessa kallas med ett gemensamt namn för fältväblar och är utbildade i stabsarbete. i staberna finns även från militärdepartementet utsända politiskaofficerare dessa kallas rättsfältväblar och sköter disciplinen i fält. dessa har dock alltmer underordnas den vanliga militära strukturen sedan väblarna fick böja sig för flera militära krav i våras däribland fullständigtinflytande över de militära operationerna. utrikesdepartementet utrikesdepartementet utrikesdepartementet utrikesdepartementet sköter diplomatin utåt det är ett litet departement men med högt kvalificerade medarbetare utrikesdepartementets fokus är att förhandla med andra länder och upprätthålla goda relationer. den största energin läggs ner på att hantera konflikter och intressen i västhem där granland är den enskilt viktigaste aktören möjligtvis med undantag av västhems furstar. väblarna på utrikesdepartementet erhåller titeln utrikesväbel.

Regionsdepartementen

Regionsdepartementen fyller en lite annorlunda funktion än de övriga departementen. de är i första han en administrativ enhet och deras funktion är att samordna de övriga departementens verksamhet i de respektive regionerna.

Granlands flagga

Den Granlandska flaggan instiftades under reformationstiden och ser fortfarande likadan ut med undantag att granen och duvan tillkommit. den är lodrätt delad i hälften grönt och hälften vitt där vitt är till vänster och grönt till höger. på vitt fält står en grön gran och på grönt fält en vit duva. ibland är duvan gul vilket är vanligt om flaggan är tillverkad i duvköping. det vita fältet symboliserar ordaves och det gröna folket och landet. duvan symboliserar duvköping och södra Granland medans den gröna granen symboliserar norra Granland. enklare flaggor är ofta delade i bara grönt och vitt. i en bredare symbolik är duvan en symbol för den tredje prövningen du skall vara säker i dig själv din familj och ditt bo . som sådan är duvan en symbol för tron på den Granlandska nationen. duvköping har även en egen flagga där en vit cirkel befinner sig i mitten på gul bakgrund i cirkeln befinner sig en gran och en duva. cirkeln symboliserar ordaves som skyddar norra och södra Granland medans det gula fältet är duvköpings färg och en symbol för att duvköping skyddar allt.

Granlands städer

Granland har ett antal  städer  men dessa domineras fullständigt av duvköping som är både ekonomiskt kulturellt och storleksmässigt mångdubbelt större än de största av de övriga.

Sydgranländska städer

Duvköping

Duvköping är inte bara södra Granlands och därmed hela landet Granlands huvudstad utan även historiskt säte för staten armén prästerskapet riksrådet och kungaparet. samlingen av dessa fem institutioner på samma plats är det som gett staden dess pompiga karaktär. numera är det väbelsdepartementets huvudsäte. staden är organiserad och välbyggd med kvarters och stadsdelsindelning breda stenlagda vägar i ett välutvecklat vägnät och världens mest avancerade infrastruktur med kloaksystem och statsskötta gatlyktor.

Vråkköping

Vråkköping är södra Granlands andra största stad och livsviktig för handeln med dalhem. staden befolkas även till stora delar av immigranter ifrån dalhem och det är med dessas hjälp som staden nått det respektabla invånarantalet 18 500u. staden är uppdelad i västra och östra vråkköping där Granlanningarna bor i den östra delen och dalhemmingarna i den västra. det förekommer mycket tjafs och bråk emellan dessa båda och staden har överlag ett dåligt rykte om sig att vara kriminell och bråkig. vråkköping ligger i en sunkig dalsänka i mitten av stora jordbruksområden och har därför överlag stora problem med vatten framförallt på våren. det har lett till omfattande markarbeten i området i syfte att göra platsen bobar.

Hökköping

Hökköping är en jordbruksstad i mellersta Granland och en knutpunkt för intern handel och färd. staden är mycket gammal och befinner sig i hjärtlandet av Granland vilekt har lett till en lojal och hårt arbetande befolkning. hökköping och det omgivande länet har också en gammal militär tradition som började med de hökögda armborstskyttarna under den Granlandska reformationen och de Granlandska krigen. denna tradition har uppväckts igen till det andra nordGranlandska kriget och trupper från hökköpings län var både vid slaget vid uggleskog och segerikt kampanjen in i dalhem.

Storkbo

Storkbo ligger längst med gränsen emot dalhem och är södra Granlands tredje största stad med sina 12000 invånare. staden kan mestadels liknas med en samling oorganiserade trähus som inrymmer olika hantverkare och knallare. det finns stora jordbruksområden kring storkbo vilket gjort staden till mer av ett centrum för jordbruk och handel med detta än en egentlig stad. skattna skattna skattna skattna är ett typexempel på den organiserade och militaristiska anda som varit styrande inom Granlandsk arkitektur de senaste trehundra åren. när staden anlades byggdes först en mur i en någorlunda perfekt fyrkant med en innerborg i mitten och sedan dess har alla hus anlagts mellan borgen och muren. samtliga hus är byggda i stabil sten och längst med planerade gator för att motverka stadsbränder. skattna ligger nära gränsen till norra Granland och har ungefär 1 700 invånare.

Örneborg

Örneborg är från början en militär samlingsplats en bit söder om duvköping som senare utvecklades till ett järnbruk på grund utav bygdens goda träkolsproduktion. efter det första nordGranlandska kriget förlades mycket av den statliga vapen och rustningstillverkningen här och sedan dess har privata handelshus köpt in sig i olika delar av verksamheten vilket resulterat i att staden har en av världens största vapenindustrier. härifrån säljs mycket vapen vidare till framförallt västhem och dalhem. stadens drygt 9500 invånare arbetar antingen med jordbruk eller inom vapenindustrin.

Rosenhem

Rosenhem är världskänt och omtalat tack vare sina silvergruvor och sitt myntverk många av världens mynt har myntats här genom tiderna. staden ligger vid rosenbergens västra fot och är välbevakad av såväl reguljär armé som privata vakter inhyrda av myntverkets olika ägare. i övrigt arbetar stadens drygt 4 invånare med jordbruk eller fiske i någon av de tusentals bergsjöar som finns i rosenbergen. kråkstad tjäderbo och sparvkloborg kråkstad tjäderbo och sparvkloborg kråkstad tjäderbo och sparvkloborg är samtliga mindre städer med fem till sexhundra invånare vardera deras huvudsakliga näring är för samtliga jordbruk. de är dock värda att nämna här på grund utav att de är viktiga för den Granlandska länsindelningen eftersom de alla blivit tilldelade ett län.

NordGranlandska städer

Näbbeborg

Näbbeborg är med sina 2 500 invånare norra Granlands största stad och även dess huvudstad. staden ligger belägen i norra Granlands södra del nära gränsen till södra Granland. från näbbeborg utgår all makt i norra Granland här sitter det nordGranlandska rådet och den nordGranlandska arméns högkvarter det nordGranlandska prästerskapet har även sitt styre där. näbbeborg är en stor och välbyggd stad med ringmur innerst kring de fina delarna och en träpalissad ytterst kring de mindre fina delarna. staden är byggd kring näbbeborgen en Granlandsk fästning uppförd under det första nordGranlandska kriget och det är utav denna stora och mycket aktiva borg som staden fått sin militära karaktär. näbbeborg är byggd på en kulle i ett före detta skogslandskap numera stora fält och dess strategiska läge är obestridbart. det strategiska läget och dess militära karaktär har gjort staden till ett centrum för hela den Granlandska armén under kriget emot riket och numera är staden näst intill utrymd för att få plats med allt militärt material all militär personal osvu. västerköping

Västerköping

Västerköping är inte lika mycket en stad som ett handelscentrum för all handel med dalhem. många stora handelshus har sina filialer i denna mycket vackra stad som ligger belägen i ett kullandskap med utsikt över en av norra Granlands djupaste sjöar västersjön som ingen någonsin sett bottnen på. västersjön har rykte om sig att innehålla ett odjur och därav är det många zoologer som bor i västerköping om somrarna. men zoologerna är inte de enda som bor i västerköping under de varma årstiderna många dalhemska handlare reser hit för att köpa timmer och malm som forslats från öst.

Västerköping har ungefär 0 invånare året om och närmare 14000 under sommarhalvåret.

Kronebo

Kronebo var ursprungligen Granlands port till ala rike och därför en stor handelsstad men de senaste hundra åren har mycket av handeln flyttats över gränsen till riket och staden blockby på grund utav förmånliga tullar. för att kompensera för denna brist på handelsintäkter införde stadens adelspar mycket förmånliga lagar för hantverkare vilket ledde till en tillströmning av framförallt smeder men även andra hantverkare ifrån resten Granland. iochmed tillströmningen av smeder har stadens smide fått mycket gott rykte framförallt sågar plogar och yxor men även vapen och bland dessa främst svärdet. kronebos smeder gör Granlands finaste klingor men till ett dyrt pris så dyrt att det nästan enbart är ätteborna adliga eller på andra sätt mycket välbärgade människor som har råd med demu. för tillfället är kronebo ockuperat av riket och används som deras högkvarter i kampanjen om norra Granland staden har nästan helt blivit utrymd på civila och förvandlats till ett militärt produktionscentrum för rikets krigsmaskineri. innan ockupationen bodde ungefär 1 500 människor i kronebo. stenhem stenhem stenhem stenhem är beläget i norra Granlands östra delar vid bergens fot och är nyckeln till all gruvdrift och stålproduktion i hela norra Granland. staden är sotig av röken från alla masugnar och de knappt 5 000 människorna som bor här arbetar antingen med jordbruket eller med bergsbruket. staden är byggd på en sluttning och därför står många av husen på pålar vilket ger den intrycket av en fiskarby som strandat.

Granländsk litteraturhistoria

Den granländska litteraturen har präglat hela norra världen världens litterära scen. dess särprägling inleddes i samband med reformationen och har sedan dess genomsyrats av nationalromantik och berättelser om det militära livet.

Reformationen

Under reformationen för ungefär 650 år sedan började det granländska kulturlivet att ta form. innan det hade prästerna sett till att religionen dominerade litteraturscenen och analfabetismen var hög. det lilla som skrevs ner var nästan uteslutande religiösa texter och därför vet man väldigt lite om hur kulturlivet såg ut på den tiden.

Under reformationen då ett kronpar inrättades och de elva adelsfamiljerna fick sin makt genom de granländska krigen började en friare litteraturform att vinna mark. De religiösa verken var fortfarande dominerande men historier om adelns och den nyinrättade arméns hjältedåd i kriget mot dalhem spred sig också och när efterkrigstidens ekonomiska träta var över och ett ekonomiskt överskott började bildas sköt kulturlivet i höjden. Under denna tid skrevs mycket av vad som skulle bli granländska och även internationella klassiker såsom den gyllene tiden av Anna Storfjäder en diktsamling om det framväxande landet som placerar granland över de andra länderna och återspeglar mycket av den nationalism som började växa fram vid tidpunkten.

Ett annat tungt namn från denna tid är mäster Gustaf Vråknäbb grundare av den litterära fakulteten vid Duvköpings universitet och författare till flera stora romaner diktsamlingar och pjäser. verken som skrevs under denna tid var ofta starkt nationalistiska och romantiserande av paret där paret och dessas bedrifter ofta fick stå som metafor för granland. Men litteraturen präglades också av förståelse och vänskap med de andra länderna granland sattes visserligen över dem men man såg inte nödvändigtvis ner på dem för det. Under denna tid var det nästan uteslutande adeln som tog del av kulturlivet.

Första Nordgranländska krigen

Efter de första Nordgranländska krigen och de ekonomiska nedgångarna som gick i dess spår drabbades kulturen hårt. Allmänintresset och det statliga stödet som kulturarbetare kunnat åtnjuta försvann nästan helt i skuggan av det kostsamma kriget. men en sak hände som skulle få en avgörande betydelse för hela den granländska kulturscenen en rik borgarklass växte fram. detta nya samhällsskikt var ivrigt att likna sig så mycket som möjligt med adeln. de började investera i kultur och så kröp läskunnigheten nedåt genom samhällsklasserna och intresset för prosa och poesi spred sig framförallt i städerna. litteraturen under den här tiden fick ett mer aggressivt nationalistiskt tonläge men började också vid sidan av de storslagna krigseposen behandla det vardagliga livet i städerna och på landsbygden. under denna tid var teater särskilt populärt bland borgarna och stadsborna det var inte lika dyrt som att köpa en handskriven bok men ansågs minst lika fint.

Muntlig tradition på landsbygden

Ute på landsbygden höll man dock hårdnackat fast vid den gamla folklyriken sagor som inte fanns nedskrivna utan berättades i hundratals olika versioner och dans. några andra som inte fick ta del av den blomstrande kulturen var nordgranlänningarna som hölls i ett hårt ekonomiskt förtryck. dessa hade och har fortfarande en folklig kultur av långa visor som berättar historier med en stark förankring till folktron naturen och Gud. Dessa visor är ofta som en blandning av sång dans och teater och kan ta timmar att framföra.

Den moderna litteraturen

Nästa kulturella explosion kom med uppfinnandet av tryckkonsten år 1098. Plötsligt var det bara de allra fattigaste som inte hade råd att köpa böcker och litteraturen blev för första gången på riktigt en betydande del av den granländska folksjälen.

Gamla klassiker trycktes på nytt och upptäcktes av de lägre klasserna och kultur från främst dalhem och västhem två länder med stora kulturtraditioner började importeras för första gången i en skala värd att nämnas. gamla folkvisor och sägner började även nertecknas och spridas i tryckt form. litteraturen handlade nu mer än någonsin om det vardagliga livet kärlek vänskap och uppoffring. individen sattes mer och mer i fokus även om texterna fortfarande vilade på en stark religiös grund.

Nya idéer spred sig snabbt och bland dessa är kanske författarparet Cornelis Svalbo och Karin Skatklo de mest berömda, med sin roman den unge hjälten som handlar om en ung man som väljer bort familjen för att tjäna Granland. Denna bok med andra anses i lärda kretsar ha bidragit starkt till att väblarna kunde få en så pass stor del av befolkningen med sig som de ändå fick. Detta författarpar blev tongivande i det kulturliv som växte fram efter revolutionen. Med drastiska förändringar i samhället adelsståndet avskaffades och alla medborgare blev lika inför lagen allt detta mitt under ett krig skedde förstås stora förändringar även inom kulturlivet.

Nationalismen blomstrar nu som aldrig förr och istället för att skriva epos om individer eller par skriver man nu romaner och noveller som hyllar samhället och kollektivet. All import på kultur har stoppats och det inhemska kulturlivet granskas strängt av väblarna. Det fria konstnärliga skapandet som förut hade höjts i ära inskränks n starkt av statliga restriktioner och religionen får en allt mindre betydelse.

Den gyllene tiden

Anna storfjäder vars barnbarnsbarn jakob storfjäder gifte sig med elisabet iii stålfjäder arvtagerskan till tronen har skrivit flera av den tidens allra viktigaste romaner och diktsamlingar såsom Den gyllene tiden, Du land i blomstring och Guds sångare .

Gustaf Vråknäbb ofta kallad Mäster Vråknäbb var med och grundade Duvköpings universitet år 676 och var det första överhuvudet för den litterära fakulteten där. Har skrivit en mängd romaner diktsamlingar och pjäser som alla lever vidare på den moderna granländska kulturscenen. Hans kanske mest berömda verk är romanen och pjäsen Duvköpings Murar som handlar om den granländska reformationen.

Nordgranländska krigen

Löjtnant Dolk, officer i reguljära armén och veteran från de nordgranländska krigen. hennes civila namn och identitet är okänd men det är känt att hon var medlem av hökköpings kår och att hon deltog i det nordgranländska krigen och sannolikt stupade under falkoffensivens senare stadier. hon blev berömd för sin samling av dikter och noveller som ofta skildrar en fiktiv enhet från hökköping stormhökarna och deras befäl fänrik jakob grånäbb. hennes mest berömda verk är  stormhökarnas flykt  en roman om ett fiktivt skeende i kriget.

Löjtnant Dolk och hennes verk är numera symboler för den granländska dugligheten i fält och varje granländsk rekryt får läsa hennes dikter som inspiration.

Jan Snårsångare berömd skaldare som har skrivit många klassiska granländska sånger. Utmärkte sig genom att han riktade in sig mycket på de lägra klasserna och vardagliga ämnen och blev därmed tongivande för den här kulturella epoken.

Björn Kattggla av den stora adelssläkten kattggla med många framstående kulturpersoner. författare och professor vid fakulteten för litteratur och kultur vid duvköpings universitet. var en av de första intellektuella som började intressera sig för folklyriken och tecknade själv ner och sammanställde flera klassiska folksagor. hans klassiska roman där svanarna bygger sina bon är en blandning av klassisk granländsk litteratur och gammal folktro.

Revolutionen

Svanbo och Skatklo: författarpar som ironiskt nog var bland de första att gå ifrån den gamla partraditionen i sina verk och istället hylla kollektivet som enhet. deras roman den unge hjälten anses av många ha varit en av de tongivande litterära verken för revolutionen. Paret är numera högt uppsatta i väbelsdepartementet.

Väbelsdepartementets kulturavdelning

Avdelning av väbelsdepartementet som de flesta verksamma kulturarbetare arbetar för eller samarbetar tätt medu. de granskar all text som ges ut och är med och producerar all teater och opera.