Ordaves

Ordaves är den religion som alla i Norra Världen bekänner sig till. Enligt tron skapades världen av Gud – två himmelsfåglar som samtidigt är en, i en form av “tvåenighet”. Vid bön talas det till “Gud” eller “Gud, ni tvenne fåglar”. Gud är inte allvetande per se, men kan se och höra allt som fåglarna ser och hör, och fåglarna har till sin hjälp flygande insekter som sina tjänare. Fåglar är heliga och allt de förtar sig kan tolkas som tecken från Gud.

Tron fäster stor vikt vid tvåsamhet, inte bara i giftermål utan även i många andra sammanhang. Auktoritetsposter ska fyllas av ett par, och har posten tillräckligt hög auktoritet ska de också vara gifta med varandra. Sista steget i en prästvigning är exempelvis för två prästlärlingar att gifta sig med varandra. Fokuset på par och talet två tar sig också uttryck i att kläderna gärna sys med knapparna i par, det dukas gärna för ett jämnt antal även om det väntas ett udda antal gäster och så vidare.

Det mesta i religionen är öppet för tolkningar av prästerskapet – särskilt av överpräster och av religionens överhuvud Exultantparet – men de fem prövningarna anses vara helt kanoniska av alla troende, även om de kan tolkas på olika sett. De lyder som föjer:

Första prövningen, Ärlans Prov
Glädje och framgång tillfaller den som arbetar hårt.
Andra prövningen, Svanens Prov
Sträva alltid efter två, ty två är det heliga talet.
Tredje prövningen, Duvans Prov
Du skall vara säker i dig själv, din familj och ditt bo.
Fjärde prövningen, Örnens Prov
Ha stolthet i din tro, ty den är den enda sanna.
Femte prövningen, Korpens Prov
Döden är en naturlig del av livet, frukta den inte, ty den är det sista provet.

Det finns tre olika trosinriktningar –
Ortodox Ordaves som är den största och äldsta.
Reformerad Ordaves som inte tillåter präster att hålla världslig makt.
Pennitentisk Ordaves är en radikal och samhällsomstörtande inriktning.

Slutligen finns Esoterisk Ordaves, som är en form av levnadsregler som följs av troende från alla tre inriktningar.

Dalhemingar och måslänningar är i princip uteslutande ortodoxa, även om kulturella variationer förekommer i själva praktiserandet. Det är också den vanligaste trosuppfattningen i Ala Rike med runt fyra femtedelar av civilbefolkningen och slutligen är den vanlig på den granländska landsbygden, särskilt nära gränserna. Ortodox Ordaves lägger mycket vikt på kollektivet – byn, släkten eller skrået – och lär att det är allas ansvar att hjälpa varandra i både världsliga och själsliga ting, för olycka och synd ses som smittsamt.

I Granland är Reformerad Ordaves statsreligion och den stora majoriteten är också reformerade, särskilt i högre samhällsskick och i städerna. Trosinriktningen lär att prästerna blir korrumperade av världslig makt och därför endast ska ta ansvar för det själsliga. Som namnet antyder är trosinriktningen sprungen ur en reformation för drygt sjuhundra år sedan, som avskaffade teokratin i Granland. Den betonar det personliga ansvaret för frälsning och lägger mycket fokus på hårt arbete och egna religiösa studier. Det finns inga enkla vägar till Gud, endast genom att leva hela sitt liv fromt och riktigt kan en reformerad Ordav nå Guds Bo vid sin död.

Vråker är pennitenter. Trosinriktningen förekommer också i Ala Rike, där runt en femtedel är pennitenter. Pennitentisk Ordaves är populärt i Heliga Armén, där särskilt befäl ofta är pennitenter. Pennitenterna lägger fokus på individen och dennes ansvar för sitt välmående och sin tro. Frälsning ses som svåruppnått, men i motsats till Reformerad Ordaves så talas det om snabba vägar till Guds Bo för den som har modet, exempelvis en död i det heliga kriget. Det är dessutom möjligt att få Guds förlåtelse för nästan allt, bara du är villig att sona dina synder. De anser också att prästerskapet står över den världsliga heirakin i alla frågor – den lägsta bypräst kan ge order åt en drottning och hon förväntas lyda.

Esoterisk Ordaves är en serie levnadsregler att följa för att nå frälsning. Det grundar sig i de regler som Tredje Heliga Armén satte för sina soldater och som blev grunden för Vita Vingarna. Vad som en gång var hemliga ordensregler för Vita Vingarna spred sig bland den vanliga befolkningen och idag förekommer det så väl esoteriska pennitenter som esoteriska ortodoxa, och till och med en del esoteriska reformerta – även om de alla brukar sammanfattas som esoteriker. Esoterisk Ordaves manar till måttlighet i allt. Den religiöse ska undvika fylleri, rikedom, världslig sång, dans, svordomar och spel och istället fokusera på religiösa studier, psalmer och bön. På ett större plan strävar esoteriker efter att ena trosinriktningarna till en samlad religion igen.

Ordavesvärlden

Ordavesvärlden  kallas den lajvvärld som ursprungligen skapades av Matilda Utbult för lajvet Uvudden och som sedermera fördjupades av Felix Antman Debels och Hampus Ahlbom för lajvet Granland .Världen har sedan dess utvecklats ytterligare av en rad arrangörer lajvarrangörer och fiktionsskribenter .

Namnet syftar till religionen Ordaves som närmast totalt dominerar världen.

Utvecklingsnivå  

 Ordavesvärlden är en verklig värld i den mening att den följer samma naturlagar som vår egen. Det existerar således ingen magi och inga sagoväsen. Det är dock en anakronistisk värld som skiljer sig från vår egen i vilken ordning olika vetenskapliga upptäckter skett. I den här artikeln specificeras världens utvecklingsnivå.

Idéhistoriskt har utvecklingen gått väldigt långt och koncept som  nationalism  och  empiri  är kända. De medicinska disciplinerna är också långt utvecklade – väl fungerande preventivmedel existerar och en del kirurgiska ingrepp förekommer. Lärda människor i ordavesvärlden har också en god uppfattning om mekanik. klocktorn är vanliga även i mindre samhällen och rika människor kan rent av bära fickur. kemin har dock halkat efter så krutet har exempelvis aldrig upptäckts. sett till sjöfart och klädmode ligger också ordavesvärlden efter jämfört med andra områden.

Geografi 

Ordavesvärlden har – såvitt världens befolkning vet – formen av ett ägg och hela världen omsluts av den gigantiska bergskedjan Örnbergen. Utanför Örnbergen finns ingenting och där har heller ingen varit.

Nära världens mitt ligger världshavet storljuse och längs dess södra och östra strand ligger flera av världens största städer och många stora skärgårdar står att finna. Regionen präglas av en myllrande handel och längs kusterna seglar det ständigt handelsfartyg mellan hamnstäderna.

Söder om storljuse ligger det något mindre havet Klosjön ett salt och dött hav med ofattbara djup.

I världens norra ände ligger den gigantiska storskogen som ingen någonsin sett slutet på. I dessa norra delar ligger snön året om och det ryktas om troll och andra otyg som bor i denna världens största skog.

Vid storskogens södra ände ligger de gigantiska rakbladsvassa svärdsbergen otillgängliga och outforskade

Ala Rike

I världens centrum öster om storljuse ligger det område som varit centrum för de senaste åren av konflikt och krig. I norr ligger Ala Rike där exultantparet, kejsarättens arvtagare har styrt i gud guds namn i över tusen år. Det är ett bördigt och tätbefolkat land med en from befolkning.

Granland

Söder om Riket ligger den enorma vita skogen genomskuren av Måsälven som delar hela Norra Världen i två. Vita skogens är den norra delen av Granland, ett stolt och enat land känt världen över för sin moderna väldrillade och disciplinerade armé .

Dalhem

På östra sidan om storljuse väster om Granland och sydväst om ala rike lever det dalhemska folket. Deras land består i söder av myllrande städer, lummiga lundar och vidsträckta fält. i norr i nordmark lever dalhemmingarna i ett landskap färgat av myrar skogar och av måsälvens utlopp i världshavet.

Måsland

Längs måsälvens stränder från Lomsjön i norra ala rike till ljuseport i dalhem lever de karga och härjade måsländska släkterna. De har i hundratals år varit en utsatt minoritet i de övriga länderna, ofta kallade nordgranlänningar i granland och sydaler i riket. De senaste åren har dock nationalistiska tankar väckts och många måslänningar drömmer om ett fritt måsland . s

Södra världen 

Den som gör den farliga resan söderut över Klosjön eller korsar den hänsynslösa öken som kallas gyllene fälten kommer till södra världen där gud en gång skapade människan. här ligger det mäktiga örnemark som en gång var civilisationens vagga och exotiska länder som borike fredland och västhem . Här är klimatet ogästvänligt varmt året om och i stora tropiska regnskogar som sunnanskog och lillveden lever fantastiska djur.

Historia

Ordavesvärlden har genomgått många olika förändringar krig farsoter och religiösa kriser. för tillfället håller norra världen på att förändras mer och snabbare än den gjort på över tusen år. Dessa förändringar är mångfacetterade och komplexa och beskrivs i detalj i de separata historiatexterna för respektive land. den viktigaste händelsen i modern historia är det så kallade andra nordgranländska kriget mellan ala rike och granland som har utlöst många maktövertaganden sociala förändringar och inte minst en stor orolighet i området kring måsälven.

Den gamla världen

De flesta historiker är eniga om att gud skapade människorna för cirka 14 000 år sedan i södra världen. under större delen av världens kända historia levde människorna i imperiet Aquilinim som omfattade i princip hela södra världen.

Aquilinim styrdes av kejsarparet, ett prästpar vars släkt var utsedd av gud att vara världens religiösa och sekulära härskare. Efter flera tusen år av enighet och fred började det stora imperiet att bågna av överbefolkning.Gud såg människornas nöd och skapade ny mark i norr för alla ordavestroende att befolka.

Kejsarparet valde då att kalla till ett heligt krig och med heliga armén arméns hjälp befriades NorraVärlden från vilda djur och hedningar. Först koloniserades det som idag är dalhem, sedan grundades granland och till slut slog sig de sista ur heliga armén till dagens Ala Rike inklusive arméns härförare – exultantparet. Tidräkningen grundar sig i denna händelse och än idag ser människorna Ala Rikes grundande (förkortat AG) som år noll.

När till slut kejsarfamiljens släktled dog ut och ingen självklar arvinge till kejsartronen fanns i livet började aquilinim ett inbördeskrig som i någon form pågår än i dag. Inbördeskrigets utbrott brukar kallas imperiets fall då det i praktiken innebar slutet för det enade imperiet som upplöstes i många små och stora inbördes krigande stater bland andra örnemark fredhem och borike.

Detta var för snart 2000 år sedan.

Den nya världen

Under de dryga tolvhundra år som förflutit sedan Ala rikes grundande har Norra Världen endast i liten skala haft förbindelser med den södra och i det mesta har dess utveckling dominerats av de stora länderna Dalhem, Granland och Ala Rike. De viktiga händelserna som man bör känna till från denna period är den Granländska reformationen de granländska krigen de nordgranländska krigen och de vråkländska missionerna.

Reformationen 

Granlands reformation var en period när det granländska folket avsatte ett korrupt och girigt prästerskap som styrde landet och ersatte det med en ärftlig monarki. Reformationen påbörjades år 513 AG.

Granländska krigen  

De granländska krigen var en serie krig mellan Dalhem och Granland som ägde rum mellan 548 och 555 där granland först invaderas men sedan besegrar Dalhem och gör stora landvinningar. Från att ha varit ett litet land blir granland en betydande maktfaktor. detta var det sista kriget mellan dalhem och granland innan 1172.

Första nordgranländska kriget

Det nordgranländska kriget var egentligen en serie konflikter som handlade om kontrollen över områden mellan riket och granland. Riket kallar än idag det förlorade territoriet för Södra Riket men sedan krigens slut har det de facto varit Norra Granland. Kriget inleddes år 784 då granland invaderade och ockuperade hela södra riket ända upp till staden kronebo. denna seger blev dock kortvarig och många följande slag utkämpades över området. under kriget fick granlands konungapar ge ifrån sig en del av sin makt till både adel och borgare mot ekonomisk och militär hjälp.

Till slut undertecknades freden i blockby där södra riket slutgiltigt blev norra granland år 873.

Vråkländska missionerna

De vråkländska missionerna var ett stort religiöst samarbete mellan världens prästerskap för att konvertera de hedniska vråker och kader som bodde i skogarna och slätterna väster om riket. missionerna inleddes 1034 med att exultantparet kallade till heligt krig och reste tredje heliga armén . Det heliga kriget förklarades vunnet 1075 och armén demobiliserades. I samband med att armén vände hemåt grundade dock veteraner ur heliga armén en riddarorden kallad guds vita vingar som fortsatte att bekämpa och omvända hedningarna in i modern tidu. i dag är vråkerna i princip helt ordavestroende och kaderna den folkgrupp som ännu håller fast vid sin kätterska tro är så marginaliserade att de inte ses som något hot. Ända sedan missionernas start och fram till de senaste åren har de vita vingarna varit den viktigaste maktfaktorn i vråkland .

Andra nordgranländska kriget