Ala Rike

Ala rike, i folkmun  riket är ett teokratiskt styrt land i norra världen. I norr och öst begränsas landet av storskogen samt det ännu obestigna bergsmassiv som sträcker sig där bakom. I väst och sydväst gränsar landet till de vråkländska stäpperna samt havet storljuse. Rikets södra gräns är landbunden och gränsar mot dalhem i sydväst och granland i sydöst. Ala rike består primärt av den alerska slätten samt nyligen annekterade marker i form av nordliga delar av vita skogen samt de östliga delarna av den vråkländska stäppen. Ala rike åtnjuter ett tempererat klimat samt ett subarktiskt i de norra delarna. Med drygt  miljoner invånare är det ett av världens folktommaste men ändock största länder – med undantag för den alerska slätten där 75% av landets befolkning bor. Landet kontrolleras enligt gammal sed från Norrdala av exultantparet som väljs på livstid av landets sju överprästpar.

Överprästparen i sin tur utses från landets många prästpar av exultantparet och har därefter makten över något av landets län. Prästparen reser runt i sina tilldelade områden och agerar dels spirituella ledare men också domare och värdsliga herrar över folket.

Huvudstaden heter Norrdala och ligger beläget mitt i landet vid Lomsjöns strand med sina  invånare är Norrdala landets näst största stad. Den största staden heter Rovköping och ligger vid gränsen mot landets västra halva.

Fana och färger

Rikets färger är primärt rött och sekundärt vitt. Landets fana består av ett diagonalt vitt streck som framifrån sett sträcker sig från höger uppe till vänster nere över röd bakgrund på var sida av strecken syns de vita konturerna av en uggla vilket är rikets riksfågel. I enklare fall finns inte ugglorna på flaggan som då endast består av ett diagonalt vitt streck över en röd bakgrund.

Geografi

Riket har sedan kaderna besegrades 1176 två huvudsakliga delar: östra och västra Riket.

Östra Riket

Östra Riket gränsar till Granland i syd och västra riket tidigare kännt som Vråkland i väst. I öst slutar landet vid världens ände och de stora Örnbergen den gigantiska bergskedja som sträcker sig runt hela världen i landets nordvästra och norra hörn ligger mynningen till den enorma storskogen som inge sett slutet på. I övrigt är landskapet omväxlande med mycket ängs och betesmark på de få områden där jorden inte är plogad men landet har även gott om mindre men ändock täta barrskogar där det finns gott om villebråd för jakt. Från örnbergen i norr och öst samt genom Storskogen rinner tusentals små floder och älvar till ugglesjön som ligger i landets norra del därifrån tar vattnet som kallas måsälven sig söderut genom Lomsjön Norrdala och Broby för att sedan nå norra Granland innan det efter en lång resa rinner ut i havet storljusen.

Östra riket har en väldigt utvecklad infrastruktur och det finns gott om vägar broar kvarnar – särskilt vattenkvarnar då landet har gott om mindre älvar. Framförallt så har landets väg och bronät byggts ut den senaste generationen någonting som lett till att handlares varor når alla landets hörn och att kommunikationen är mycket god emellan hela landets bosättningar.

Västra riket

Det område som numera kallas västra riket betecknades tidigare Vråkland och är ett stort och glesbefolkat område mestadels bestående av djupa skogar och enorma stäpper. Hela den södra gränsen ligger längst med det stora världshavet Storljuse och det är kring dess stränder som de större bosättningarna ligger. I väst kantas landet av Örnbergen och i sydväst går gränsen långt inne i den stora lövskogen Ripemark.

Hela landets norra del består av bergskedjan Svärdbergen; en oåtkomlig och förrädisk plats med bottenlösa stup och sluttningar fulla med sylvassa klippor en plats som endast bebos av de primitiva kaderna. Vråklands landskap består till största delen av slätter med floder som rinner ner från svärdsbergen. Småskogar här och var finns även om träden är ökänt kortvuxna. Nästan alla större bosättningar finns längst med kusten till Storljuse då jorden där är bördigare och handel lättare bedrivs längst med kusten med hjälp av handelsfartyg. Västra riket har väldigt få utbyggda vägar och få större städer. Området har länge kontrollerats av ett tjugotal borgar som byggts och försvarats av de vita vingarnas heliga orden.

Folket

Alerna som folket i Ala Rike kallas är ett djupt troende folk som sätter stort värde till heder moral och disciplin. Som aler ska de vara självmedveten gudsfruktande nöjd och disciplinerad. Du ska ha kontroll över dina känslor och aldrig låta dem flöda iväg okontrollerat det betyder däremot inte att det är förbjudet att visa känslor alls men dom skall vara kontrollerade. Du får gärna försöka förbättra din plats i världen alerna uppmuntrar klassvandring men du får inte bli besviken om du misslyckas. Allting som sker ses som ett prov av gud och ett väl genomfört prov belönas även innan döden en form av karma-tro existerar men är inte namngiven.

Alerna är ett jämställt folk som ser familjen som samhällets minsta enhet en individ är ingenting utan sin familj och folk som blivit utkastade av familjen ses ned på. En individ vars familj omkommit i en olycka eller på något annat naturligt sätt skiljts ifrån dem på livstid ses däremot inte som någonting konstigt sådana individer adopteras ofta av andra familjer. En familj behöver inte vara en blodsbandsknuten familj med ett gift par och barn utan det kan lika väl vara ett gift par utan barn en grupp vänner ett företag osv. Det viktiga är att du alltid skall ha en stabil grund att luta dig tillbaka på som al vill du nämligen aldrig flocka omkring i livet utan stabilitet. Det gifta paret är en mycket central del i den alerska kulturen och det ses som självklart att du är gift innan du fyller 25.

Giftermålet betyder att du och din partner har accepterat världens ordning hur saker fungerar och valt att ställa er i ledet tillsammans med alla andra. Då en individ ses som inkomplett utan sin partner är det mycket viktigt att du gifter dig innan du stadgar ditt liv du ses nämligen som ett barn innan du är gift oavsett hur gammal du är. När du väl har gift dig förväntas ni skaffa barn väldigt snart.

Det är väldigt förbjudet att ha sex innan äktenskapet och ännu mer förbjudet att ha det utanför äktenskapet båda akterna ses som kätteri. Om din partner skulle avlida någon gång under erat liv är det fullt tillåtet att äkta en ny det ses inte som någonting konstigt utan snarare som en självklarhet.

Den mesta utbildningen i riket kommer ifrån familjen där man lär sig utav sina föräldrar. Högra utbildning där läs och skrivkonsten är det vanligaste riket har en läs och skrivkunnighet på ungefär 30 sker hos prästerskapet. Prästerskapet lär även ut läkekonst och matematik. För högre utbildning finns det två alternativ: det av tornugglans ätt drivna Blockbys universitet med nästan 600 studenter och kurser i allt möjligt samt snöripornas militära officersakademi även den i Blockby.

Styre

Riket är en mycket konservativ teokrati som är baserad på prästerskapet som den styrande delen av samhället. Samtliga officiella ämbeten även icke-prästliga utses av överprästparet i det län ämbetet hör till nationella ämbeten utses av exultantparet. I princip men inte som regel så innehas de flesta nationella ämbetena utav ett präst eller överprästpar medan de lokala eller regionala innehas av ett ättepar. Exultantparet är det högsta beslutande organet inom riket de har fullständig makt över allt och alla och väljs på livstid utav överprästrådet. Överprästrådet som nästan enbart träffas vid exultantval eller nationella kriser består i sin tur av varje läns överprästpar.

Överprästparet är det par som styr i något utav rikets sju län de har det totala ansvaret för styret av sitt län. Det är däremot väldigt ovanligt att överprästparet tar hand om det själva istället delar dom ut ansvaret till ätter eller präster. Överprästparet väljs av länets präster på livstid. Riket är inte ett feodalt rike. All märk ägs av prästerskapet men får mot en mindre avgift brukas utav folket. Nästan alla människor på landsbygden arrenderar således sin mark ifrån prästerskapet och betalar till dem en femtedel av det som marken genererar så kallad skatt. De människor som inte arrenderar sin mark ifrån prästerskapet är ofta anställda utav en ätt eller rika bönder. Då går de på kontrakt och får lön lönen betalas ut en gång i kvartalet och består av mat och silvermynt. Dessutom brukar de få bygga sig en boning på arbetsgivarens mark.

Även ätter arrenderar mark ifrån prästerskapet och betalar skatt för den. Stadsfolk arrenderar även de mark men betalar betydligt mycket mer för den eftersom att marken ligger i en stad. Däremot så använder de betydligt mindre mark vilket gör att slutsumman för deras skatt blir ungefär densamma. Rikets skatt används framförallt för att avlöna prästerskapet samt nationella och lokala ämbeten exempelvis är postverket i riket näst intill gratis att använda för folket men även för att bekosta delar utav den utbildning som prästerskapet håller i det mesta får folk dock bekosta själva. Därtill håller prästerskapet i många samhällsfrämjande verksamheter exempelvis soppkök och fattigstugor för de sämre lottade.

Rikets vägnät är med hjälp av skatten väl utbyggt och underhållet. Det vore dock lögn att säga att ingenting av skatten går till fina kläder saker och boningar för överprästpar och andra höga titlar inom prästerskapet.

Prästerskapet

I riket är det vanligt att man delar in styret av landet enligt det himmelens och jordens principer. Himmelens folk prästerskapet tar de viktiga besluten och bekymrar sig om det själsliga. Medan jordens folk ätterna lyder och verkställer prästerskapets beslut samt bekymrar sig om det jordsliga. Exempelvis ser vi detta i det juridiska. Prästerskapet sköter domstolsväsendet i landet och dömer ut straff för brottslingar däremot är det borgmästarparet i varje län som är ansvariga för vakthållning gardestrupper fånghålor samt verkställandet av domarna.

Prästutbildningen påbörjas som lärling till ett prästpar när de sedan anses vara färdigutbildade gifter de sig med en annan prästlärlingar och vigs då till präster i guds och rikets namn. De som är av ätt avsäger sig sin titel men banden till sin gamla ätt är förstås fortfarande starka. Överprästparen och exultantparet har sina bon men de flesta prästpar vandrar runt i landet och besöker de olika byarna och gårdarna. De ska i teorin bo hos olika människor varje gång men oftast bor de hos gamla vänner. I många byar finns det en speciell präststuga där prästparet bor under sin vistelse i byn. De stannar olika länge från gång till gång men ett par månader brukar vara vanligt. I städer har det börjat bli vanligt med tempel. Prästerskapet tituleras med ers helighet och behandlas med stor vördnad. Men präster får göra allt som vanligt folk får och det är inte ovanligt att se ett prästpar ta en svängom eller dricka vin.

Ätter

Förutom präster finns det som tidigare nämnts ett andra styrande skikt i riket ätterna. Ätterna är egentligen inte juridiskt åtskilda ifrån den vanliga befolkningen undantaget att de är valbara till officiella ämbeten däremot så är de ättlingar till en person eller ett par som har gjort någonting exceptionellt i prästerskapets rikets eller ordaves namn och har därför belönats med en ättetitel. Som ättemedlem så åtlyder du stor social uppmärksamhet och även stort socialt inflytande då du ses som utvald utav gud resultatet blir nästan alltid att ätten får gott om pengar inflytande osv. men som ättemedlem har du även ett stort ansvar du måste värna om ättens heder och rykte eftersom att allting som en ättemedlem gör räknas som godkänt av hela ätten. Det är vanligt att ättefejder uppstår pga att någon individ gjort någonting som inte var godkänt av resten av ätten. Det finns gott om gräl och fejder ätterna emellan och få ättemedlemmar skulle tveka att göra någonting som förnedrar än fiendeätt. Ätterna ges namn som är baserade på vad paret eller personen som ursprungligen blev ättad karaktäriserades som. Ättenamnet är alltid en fågel exempel på ättenamn är av korpens ätt eller av tornugglans ätt.

Ätterna skall inte blandas ihop med det som i vissa länder kallas eller kallats adel. Ättefolk behöver inte ställa upp med soldater till armén i utbyte mot and eller skattelättnader ättefolk är i dessa avseenden precis om alla andra invånare i riket. Skillnaden ligger just i det sociala som ättefolk står du högt i guds gunst och därmed har du lätt att göra affärer och så vidare. Samt givetvis att du som ättefolk är valbar till rikets olika mer eller mindre viktiga offentliga poster. Ätternas ämbeten är på livstid och är i de flesta fall ärftliga det förekommer dock ickeärftliga ämbeten av mindre betydelse.

Civila ämbeten

De som tar de flesta civila beslut i varje län är länsmästarparet och det finns ett länsmästarpar per län. länsmästarpar är en ärftlig titel som utses av övermästarparet. Länsmästarparen är förutom det vanliga civila ansvaret ansvariga för vaktstyrkor och ordningen medans det är prästerna som sköter domstolsväsendet. I städer finns även borgmästarpar som har samma funktion som länsmästarparen men betydligt mindre områden. Som ättefolk förväntas du vara stark och tapper när du möter rikets fiender klok och rättvis när du leder dina medmänniskor och ärlig och trogen gud.

Län

I riket finns sju län dessa är namngivna efter det som var deras största stad när länet grundades:

Norrdala län

Rovköpingamarken

Broland

Kullby län

Ekemark

Ripmark

Mylla län

Historia

Trots att riket enligt världens mått är ett nytt land har det en lång och anrik historia primärt präglad av teokrati och krig.

Äldre historia

När de norra länderna först skapades ägdes marken där Ala rike nu ligger utav vråkländska klaner. Men många krig mellan vråkerna och Ordaves folk resulterade i att vråkerna gav upp stora landområden, bland annat den mark som Ala Rike nu ligger på. På den marken slog sig många människor ner, präster och deras nära anhängare men framförallt troende människor som såg Ala Rike som det välsignade landet. Många hundra år förflöt i riket utan stora förändringar. Det var visserligen inte en lugn tid många krig mot vråklänningarna skedde men folket växte i antal och rikedom man handlade med Dalhem och Granland och snöripans ätt försvarade landet mot rövare dalhemska skärmytslingar och kadernas härjningar. Vid denna tid ägde riket det område som numera kallas för norra Granland men då kallades för södra riket.

Yngre historia

De första konflikterna om södra riket började för nästan fyra hundra år sedan närmare bestämt år 784 ag på våren då granländska trupper tog sig in i södra riket. Sydalerska miliser tillsammans med snöripor bjöd tappert motstånd men blev tillbakadrivna av den granländska övermakten ända till måsälven i norra delen av södra riket. Då hade dock riket hyrt in tungt rustade legosoldater från dalhem och med hjälp av dessa så drevs den granländska armén tillbaka i den taktiskt geniala offensiv som fick namnet falkoffensiven. Den drev tillbaka granlänningarna ända till Vita Skogen som på denna tid utgjorde gränsen mellan Riket och Granland. Kriget gick bra och riket var på väg att inleda en invasion av själva granland när vintern kom och armén var tvungen att gå i vinterkvarter. Tidsfristen gav den granländska staten tid att rusta upp sin armé och att hyra in legosoldater från västhem. Under senvintern inledde granlänningarna en motoffensiv som tvingade den alerska armén tillbaka norr om Måsälven.

Fyra månader av hårda strider senare så slöts freden i Västerköping som gav Granland rätten till all mark söder om Måsälven och rätten till gruvdriften i de östra bergen. Under de följande 89 åren utspelade sig ett dussintal krig som handlade om rätten till olika landområden i norra granland varav några är värda att nämna. Året 798 hade den granländska armén pressat rikets trupper långt bak. fienden hade korsat den nuvarande gränsen och trängt in med en arméstyrka på väg mot blockby. På vägen stannade armén vid en bondesläkts stora gård. De tvingade bönderna att inkvartera deras högst rankade befäl och elitsoldater i lador och uthus somt de högsta befälen i boningshusen. När sen lugnet infallit sig på storgården så anlände släktingar från omkringliggande gårdar och sedan med guds hjälp så slog de ihjäl alla vaktposter innan de kunde slå larm för att sedan bränna ner hela gården.

Detta stora slag klarade inte den granländska armén utan fick ledarlös retirera tillbaka över måsälven. För detta stordåd blev släkten ättad till svalans ätt. Men trots många år av krig och hjältedåd tvingas riket år 873 att retirera från södra riket för att senare under samma år avsäga dig rätten till marken enligt överenskommelserna i freden i Blockby.

De kommande tvåhundra åren har riket stora problem med vråkländska krigare som bedriver plundringståg i norra riket. Istället för att fokusera på glesbygden i södra delen av landet så väljer man att försöka hjälpa länen Femtegård och myllagård undan vråklandshotet. Riporna tillsammans med hökens ätt och hägerns ätt för ett tappert krig mot vråklänningarna men förlorar ständigt slag efter slag. År 1034 vänder krigslyckan med den första vråkländska missionen och vita vingarnas grundande.

Vråklänningarna trycks tillbaka till sin egen mark och hotet från norr tycks vara över. I runt hundrafemtio år har riket sedan en lugn fredlig period utan inblandning av andra länder. Politiska krafter förespråkar fred efter rikets flera hundra år av krig. Vråkerna hålls i schack av vingarna, Dalhem är enbart handelspartners och Södra Riket har bytt namn till Norra Granland och blivit en obygd som granlänningarna inte har stort intresse av att expandera. I takt med att landet blev allt mer välmående på grund av den långa freden så börjar prästerskapets makt så smått ifrågasättas. Detta hinner dock inte pågå länge förrän krigsutbrottet år 1172. Helt klart är detta ett tecken från gud att prästerna ska styra oinskränkt om riket ska kunna klara sig ur den här krisen.