Religionen

Ordaves är den religion som alla i Norra Världen bekänner sig till. Enligt tron skapades världen av Gud – två himmelsfåglar som samtidigt är en, i en form av “tvåenighet”. Vid bön talas det till “Gud” eller “Gud, ni tvenne fåglar”. Gud är inte allvetande per se, men kan se och höra allt som fåglarna ser och hör, och fåglarna har till sin hjälp flygande insekter som sina tjänare. Fåglar är heliga och allt de förtar sig kan tolkas som tecken från Gud.

Tron fäster stor vikt vid tvåsamhet, inte bara i giftermål utan även i många andra sammanhang. Auktoritetsposter ska fyllas av ett par, och har posten tillräckligt hög auktoritet ska de också vara gifta med varandra. Sista steget i en prästvigning är exempelvis för två prästlärlingar att gifta sig med varandra. Fokuset på par och talet två tar sig också uttryck i att kläderna gärna sys med knapparna i par, det dukas gärna för ett jämnt antal även om det väntas ett udda antal gäster och så vidare.

Det mesta i religionen är öppet för tolkningar av prästerskapet – särskilt av överpräster och av religionens överhuvud Exultantparet – men de fem prövningarna anses vara helt kanoniska av alla troende, även om de kan tolkas på olika sett. De lyder som föjer:

Första prövningen, Ärlans Prov
Glädje och framgång tillfaller den som arbetar hårt.
Andra prövningen, Svanens Prov
Sträva alltid efter två, ty två är det heliga talet.
Tredje prövningen, Duvans Prov
Du skall vara säker i dig själv, din familj och ditt bo.
Fjärde prövningen, Örnens Prov
Ha stolthet i din tro, ty den är den enda sanna.
Femte prövningen, Korpens Prov
Döden är en naturlig del av livet, frukta den inte, ty den är det sista provet.

Det finns tre olika trosinriktningar –
Ortodox Ordaves som är den största och äldsta.
Reformerad Ordaves som inte tillåter präster att hålla världslig makt.
Pennitentisk Ordaves är en radikal och samhällsomstörtande inriktning.

Slutligen finns Esoterisk Ordaves, som är en form av levnadsregler som följs av troende från alla tre inriktningar.

Dalhemingar och måslänningar är i princip uteslutande ortodoxa, även om kulturella variationer förekommer i själva praktiserandet. Det är också den vanligaste trosuppfattningen i Ala Rike med runt fyra femtedelar av civilbefolkningen och slutligen är den vanlig på den granländska landsbygden, särskilt nära gränserna. Ortodox Ordaves lägger mycket vikt på kollektivet – byn, släkten eller skrået – och lär att det är allas ansvar att hjälpa varandra i både världsliga och själsliga ting, för olycka och synd ses som smittsamt.

I Granland är Reformerad Ordaves statsreligion och den stora majoriteten är också reformerade, särskilt i högre samhällsskick och i städerna. Trosinriktningen lär att prästerna blir korrumperade av världslig makt och därför endast ska ta ansvar för det själsliga. Som namnet antyder är trosinriktningen sprungen ur en reformation för drygt sjuhundra år sedan, som avskaffade teokratin i Granland. Den betonar det personliga ansvaret för frälsning och lägger mycket fokus på hårt arbete och egna religiösa studier. Det finns inga enkla vägar till Gud, endast genom att leva hela sitt liv fromt och riktigt kan en reformerad Ordav nå Guds Bo vid sin död.

Vråker är pennitenter. Trosinriktningen förekommer också i Ala Rike, där runt en femtedel är pennitenter. Pennitentisk Ordaves är populärt i Heliga Armén, där särskilt befäl ofta är pennitenter. Pennitenterna lägger fokus på individen och dennes ansvar för sitt välmående och sin tro. Frälsning ses som svåruppnått, men i motsats till Reformerad Ordaves så talas det om snabba vägar till Guds Bo för den som har modet, exempelvis en död i det heliga kriget. Det är dessutom möjligt att få Guds förlåtelse för nästan allt, bara du är villig att sona dina synder. De anser också att prästerskapet står över den världsliga heirakin i alla frågor – den lägsta bypräst kan ge order åt en drottning och hon förväntas lyda.

Esoterisk Ordaves är en serie levnadsregler att följa för att nå frälsning. Det grundar sig i de regler som Tredje Heliga Armén satte för sina soldater och som blev grunden för Vita Vingarna. Vad som en gång var hemliga ordensregler för Vita Vingarna spred sig bland den vanliga befolkningen och idag förekommer det så väl esoteriska pennitenter som esoteriska ortodoxa, och till och med en del esoteriska reformerta – även om de alla brukar sammanfattas som esoteriker. Esoterisk Ordaves manar till måttlighet i allt. Den religiöse ska undvika fylleri, rikedom, världslig sång, dans, svordomar och spel och istället fokusera på religiösa studier, psalmer och bön. På ett större plan strävar esoteriker efter att ena trosinriktningarna till en samlad religion igen.